RACC Educa
RACC
Normes d'ús

Descripció de l'aplicació
RACC Educa és una aplicació interactiva en línia, propietat del RACC amb una visió innovadora sobre educació per a la mobilitat.

El web i els dominis racceduca.com/ racceduca.cat/ racceduca.es són propietat del RACC.

Rols (administrador/a - usuari/ària)
L'aplicació distingeix entre dos rols d'interactuació diferenciats: administradors i usuaris/àries. Els administradors són els responsables únics del procés de registre dels usuaris/àries. Només podran accedir a l'aplicació els nois/es d'edats compreses entre els 6 i els 16 anys registrats previament pels administradors.

El perfil administrador/a va dirigit a dos col·lectius diferenciats: per una banda als docents-educadors/es dels centres educatius, els qual poden fer un procés de registre dels usuaris/àries per agrupaments tipus classe, nivell o altres (internivells, petits grups, etc). El perfil administrador/a també s'ofereix als pares-mares-tutors/es com a membres d'una unitat familiar, en aquest cas existeix un límit de fins a 8 registres per administrador/a.

L'aplicació disposa d'un administrador/a general encarregat de gestionar les possibles incidències i de validar la producció dels usuaris/àries als jocs extres de cada nivell per tal de vetllar per la qualitat i idoneïtat dels continguts mostrats.

Registre, requisits
Per tal d'accedir a l'aplicació i jugar amb els diferents nivells d'aquest, i abans d'iniciar el joc, els/les usuaris/àries han d'introduir el seu nom d'usuari/ària, que els identificarà durant el transcurs del seu recorregut per l'aplicació i els jocs que la composen. Tant el nom d'usuari/ària com la contrasenya poden ser modificats pels usuaris/àries en tot moment des de la seva pàgina personal.

Els administradors/es disposen d'una cònsola de control que els permet visualitzar les dades dels usuaris/àries que han registrat, els agrupaments, les puntuacions i els canvis d'identificador i/o contrasenya. Les dades de la cònsola de control s'actualitzen automàticament cada vegada que es produeix un canvi en qualsevol de les dades que mostra.

En cas d'un mal ús de l'aplicació l'administrador/a podrà bloquejar l'accés a un usuari/ària de manera temporal o definitiva.

Mecànica
L'aplicació consta de tres nivells diferenciats per temàtiques i objectius a aconseguir. Per superar amb èxit el joc cal superar tots els jocs de cada nivell. En acabar cada nivell hi ha la possibilitat d'accedir als "jocs extres" específics.

Cada joc té una dinàmica diferenciada. S'atorga una puntuació per a cadascun d'ells en funció de la rapidesa en la resolució, l'encert en la detecció d'errades, etc.

La puntuació obtinguda en cadascun dels jocs s'acumula al registre de l'usuari/ària així com al conjunt del grup o grups en els que aquest estigui assignat. Es poden visualitzar els resultats parcials i globals des de la pàgina personal de l'usuari/ària. Els administradors també poden conèixer el total de punts acumulats, els parcials per joc i altres dades accedint a la cònsola de control.

Campanyes
El RACC es reserva el dret de modificar o ampliar en qualsevol moment la naturalesa de l'aplicació així com de la realització de campanyes específiques que seran degudament publicitades que utilitzin com a plataforma l'aplicació RACC Educa pel seu desenvolupament.

Política de protecció de dades
Amb l'objectiu de complir amb la normativa de protecció de dades, el RACC tractarà les dades personals de cada usuari/ària seguint els principis que determina la legislació vigent i, en especial, les dades personals de menors d'edat.

Les dades recollides dels/de les participants del joc i les del pare, mare o tutor/a es tractaran amb la finalitat única i exclusiva de gestionar el joc.

Les dades seran tractades pel RACC i s'emmagatzemaran en un fitxer propietat de la mateixa empresa que està registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El RACC garanteix el compliment ple i íntegre de les obligacions que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com d'altres mesures que protegeixin la privacitat de les dades.

Es poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició segons el que estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir aquests drets cal enviar una comunicació en què s'indiqui el dret a exercir a RACC, Avda. Diagonal 687, 08028 Barcelona o a fundacionracc@racc.es una fotòcopia o una imatge escanejada del DNI o document equivalent del/de la participant i/o del pare, mare o tutor/a.

El RACC es compromet a no fer ús de les dades facilitades pels administradors/es i els ususaris/àries per a altres activitats relacionades amb el RACC.

El RACC es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a l'aplicació RACC Educa a qualsevol usuari/ària que no compleixi tot el que s'estableix en aquest document.

NOTA IMPORTANT. Atès que els/les participants són menors d'edat, i per complir amb les obligacions de la legislació de protecció de dades, la recollida de dades ha d'estar autoritzada pel pare, mare o tutor/a legal, que han de donar el seu consentiment per tractar les dades. Per això, al formulari de recollida de dades de l'usuari/ària s'ha d'emplenar la casella on es demana el consentiment i s'han d'introduir les dades que es sol·liciten del pare, mare o tutor/a i del/de la participant en el joc.

Per a qualsevol dubte o consulta respecte a aquest procediment, poseu-vos en contacte amb el RACC, vda. Diagonal 687 08028 Barcelona, fundacionracc@racc.es, Tel: 934955000

Autenticitat de la informació
Tota la informació que es faciliti als formularis de registre ha de ser veraç i el pare, mare o tutor/a legal ha de garantir l'autenticitat de totes les dades que ha facilitat al RACC. En tot cas, el pare, mare o tutor/a és l'únic/a responsable de la informació falsa o inexacta que es faciliti al formulari i dels perjudicis que pugui causar al RACC per la informació facilitada.

Es posa a disposició dels usuaris/àries i administradors/es els mitjans següents on poden dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça postal: Avda. Diagonal 687, 08028 (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: fundacionracc@racc.es
Telèfon d'atenció: 934955000

Acceptació de les bases
L'accés a l'aplicació RACC Educa implica la plena acceptació de les normes d'aquest document i del criteri del RACC quant a la resolució de qualsevol qüestió que se'n pugui derivar.

Tornar

 

 

 

 

Crèdits | Avís legal